بررسی تطبیقی چک در حقوق ایران و افغانستان
32 بازدید
محل نشر: فصلنامه مطالعات حقوقی (نشریه علمی پژوهشی حقوق افغانستان) شماره 6 و7
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی