خسارات تأخیر تأدیه از دیدگاه فقه و حقوق
33 بازدید
محل نشر: ارائه شده به همایش علمی «خسارت تأخیر تأدیه» در مدرسه تخصصی فقه و اصول
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی